Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s sklepom št. 6 seje UO KPŠ z dne 23. 9. 2017, sklepom št. 3 seje UO KPŠ z dne 3. 11. 2017 in statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 11. 11. 2017, v dvorani Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 17.30.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Dnevni red
 4. Izvolitve svetnikov
 5. Izvolitve organov
 6. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Lucijan Troha
predsednik UO

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 16. 10. 2017 ter sejo volilne komisije v sestavi Lucijan Troha, Nika Baznik in Miha Žarn z dne 28. 10. 2017 objavljamo seznam kandidatov:

svetnik v Svetu ŠOLS: Neža Jurečič, študentka 2. letnika NTF
svetnik v Svetu Zveze ŠKIS: Neža Jurečič, študentka 2. letnika NTF

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik: Tina Šoln, študentka 3. letnika FDV
 • podpredsednik: Tilen Tibljaš, študent 2. letnika Fakultete za strojništvo
 • finančni sekretar: Luka Barbič, študent 2. letnika Fakultete za energetiko
 • organizacijski sekretar: Katja Štefanič, študentka 1. letnika Pravne fakultete
 • vodja Dijaške skupnosti Posavja: Klara Jurečič, študentka 3. letnika Biotehniške fakultete
 • član: Ana Krošelj, študentka 2. letnika Fakultete za farmacijo
 • član: Žiga Fabijan, študent 1. letnika Fakultete za elektrotehniko

NADZORNI ODBOR:

 • član: Jernej Tomazin, absolovent Ekonomske fakultete
 • član: Klara Moškon, študentka 4. letnika FDV
 • član: Grega Martin Glas, študent 3. letnika Zdravstvene fakultete

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član: Žan Štokar, študent 3. letnika Veterinarske fakultete
 • član: Maruša Rimc, absoloventka NTF
 • član: Mojca Kranjec, študentka 2. letnika Filozofske fakultete

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 11. 11. 2017, s pričetkom ob 17.30 v dvorani Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Lucijan Troha
predsednik UO

Sklic izrednega občnega zbora

Skladno s sklepom št. 14 seje UO KPŠ z dne 10.10.2015 ter sklepom št. 3 seje UO KPŠ z dne 31.10.2015 ter statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 7.11.2015 v prostorih DIY laba (klet) v MC Krško. Občni zbor se bo pričel ob 17:30.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Dnevni red
 4. Sprememba statuta
 5. Imenovanje častnih članov
 6. Izvolitve svetnikov
 7. Izvolitve organov
 8. Predstavitev novega CGP
 9. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani ter zainteresirana javnost.

Simon Šoln
predsednik UO

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 10.10.2015 ter sejo volilne komisije v sestavi Grega Martin Glas, Primož Levičar in Tina Šoln, z dne 26.10.2015 objavljamo seznam kandidatov:

svetnik v Svetu ŠOLS:
Maruša Rimc, študentka NTF, 2. letnik

svetnik v Svetu Zveze ŠKIS:
Maruša Rimc, študentka NTF, 2. letnik

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik: Lucijan Troha
 • podpredsednik: Tina Šoln
 • finančni sekretar: Tilen Tibljaš
 • organizacijski sekretar: Nika Baznik
 • predsednik dijaške skupnosti: Žan Imperl
 • član: Miha Žarn
 • član: Žiga Imperl

NADZORNI ODBOR:

 • član: Anže Podgornik
 • član: Jernej Sikošek
 • član: Simon Šoln

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član: Grega Martin Glas
 • član: Maruša Podgornik
 • član: Sara Železnik

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 7.11.2015, s pričetkom ob 17:30, v prostorih DIY laba (klet MC Krško).

Simon Šoln
predsednik UO

Razpis kandidacijskih postopkov

V skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS in z 11. ter 12. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 10.10.2015 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2015/16 veljaven status študenta.
V skladu s statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 10. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 10.10.2015 ter navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:
UPRAVNI ODBOR (7 članov):
• Predsednik
• Podpredsednik
• Finančni sekretar
• Organizacijski sekretar
• Predsednik dijaške skupnosti
• Član
• Član
NADZORNI ODBOR (3 člani)
ČASTNO RAZSODIŠČE (3 člani)
Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2015/16 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 7.11.2015 ob 17:30, v prostorih Mladinskega centra Krško, na občnem zboru Kluba posavskih študentov.
Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 23.10. s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Za volilno komisijo.”
Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub).
Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. V kolikor se bojo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Simon Šoln,
predsednik UO

Sklic rednega letnega zbora članov KPŠ

V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 28.2.2015 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 28.3.2015 ob 17. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Pregled delovanja v letu 2014
 5. Predstavitev letnega načrta 2015
 6. Volitve v organe KPŠ
 7. Predlogi in pobude
 8. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba posavskih študentov

V skladu s sklepom UO KPŠ, sprejetim na seji UO 28.2.2015, razpisujem kandidacijski postopek za organe Kluba posavskih študentov. Razpisana so naslednja mesta:

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • blagajnik
 • tajnik
 • član UO
 • član UO
 • predstavnik dijakov

NADZORNIK ODBOR:

 • član
 • član
 • član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član
 • član
 • član

Kandidira lahko vsak študent s stalnim prebivališčem znotraj upravne enote Krško, ki  do petka, 20.3.2015, do 19. ure dostavi podpisano vlogo za kandidaturo, izjavo, da ni član IO politične stranke ali njenega podmladka ter originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2014/15 (izjemoma predstavnik DSP – dostavi dijaško potrdilo za šolsko leto 2014/15) na naslov: KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, CKŽ 105, 8270 KRŠKO.

Kandidacijska komisija bo v petek, 20.3.2015, odprla prispele kandidature ter vse ustrezne kandidate objavila na tej spletni strani.

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika v Svetu ŠOLS

V skladu z volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in z 3. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 4.10.2014 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občine Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2014/15 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo 31.10.2014 ob 18. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 17.10. s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Kandidatura za svetnika.”

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu
študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub), podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali
njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Interesenti za kandidaturo se lahko za več informacij o delu svetnika obrnejo na trenutnega svetnika Tadeja Drakuliča, po elektronski pošti tadej.drakulic@kps-on.net ali po telefonski številki 051 424 702.

Kandidati bojo na spletni strani objavljeni 21. oktobra.

Simon Šoln,
predsednik UO KPŠ, l.r.

Vabilo na redni letni zbor članov Kluba posavskih študentov

Spoštovani!

V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 22.3.2014 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 29.3.2014 ob 18. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Finančno in vsebinsko poročilo leta 2013
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Finančni in vsebinski načrt leta 2014
 7. Sprejem aktov
 8. Predstavitev projekta Festival za mlade ŠROT
 9. Imenovanje častnih članov
 10. Predlogi in pobude
 11. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur.

Vabljeni!

Simon Šoln, predsednik, l.r.

Redni letni zbor članov

Na podlagi 16. člena statuta Kluba posavskih študentov in 6. sklepa rednega seje UO KPŠ    18.2.2012 sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo v soboto, ob 16:00 v prostorih MC Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Predstavitev finančnega poročila 2011
 3. Predstavitev vsebinskega poročila 2011
 4. Predstavitev finančnega načrta 2012
 5. Predstavitev vsebinskega načrta 2012
 6. Predstavitev poročila Zavoda Regio
 7. Razglasitev častnih članov
 8. Razno

Po seji ste vsi vabljeni k druženju v prostorih MCja, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Vabljeni vsi člani kluba, kakor tudi vsi simpatizerji, ki ste s konstruktivno debato pripravljeni sodelovati pri kvalitetnejšemu delovanju in življenju mladih v Krškem!