Sklic rednega letnega zbora članov KPŠ

V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 28.2.2015 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 28.3.2015 ob 17. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Pregled delovanja v letu 2014
 5. Predstavitev letnega načrta 2015
 6. Volitve v organe KPŠ
 7. Predlogi in pobude
 8. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba posavskih študentov

V skladu s sklepom UO KPŠ, sprejetim na seji UO 28.2.2015, razpisujem kandidacijski postopek za organe Kluba posavskih študentov. Razpisana so naslednja mesta:

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • blagajnik
 • tajnik
 • član UO
 • član UO
 • predstavnik dijakov

NADZORNIK ODBOR:

 • član
 • član
 • član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • član
 • član
 • član

Kandidira lahko vsak študent s stalnim prebivališčem znotraj upravne enote Krško, ki  do petka, 20.3.2015, do 19. ure dostavi podpisano vlogo za kandidaturo, izjavo, da ni član IO politične stranke ali njenega podmladka ter originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2014/15 (izjemoma predstavnik DSP – dostavi dijaško potrdilo za šolsko leto 2014/15) na naslov: KLUB POSAVSKIH ŠTUDENTOV, CKŽ 105, 8270 KRŠKO.

Kandidacijska komisija bo v petek, 20.3.2015, odprla prispele kandidature ter vse ustrezne kandidate objavila na tej spletni strani.

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r. 

Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika v Svetu ŠOLS

V skladu z volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in z 3. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 4.10.2014 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občine Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2014/15 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo 31.10.2014 ob 18. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 17.10. s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Kandidatura za svetnika.”

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu
študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub), podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali
njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Interesenti za kandidaturo se lahko za več informacij o delu svetnika obrnejo na trenutnega svetnika Tadeja Drakuliča, po elektronski pošti tadej.drakulic@kps-on.net ali po telefonski številki 051 424 702.

Kandidati bojo na spletni strani objavljeni 21. oktobra.

Simon Šoln,
predsednik UO KPŠ, l.r.

Vabilo na redni letni zbor članov Kluba posavskih študentov

Spoštovani!

V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 22.3.2014 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 29.3.2014 ob 18. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva
 4. Finančno in vsebinsko poročilo leta 2013
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Finančni in vsebinski načrt leta 2014
 7. Sprejem aktov
 8. Predstavitev projekta Festival za mlade ŠROT
 9. Imenovanje častnih članov
 10. Predlogi in pobude
 11. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur.

Vabljeni!

Simon Šoln, predsednik, l.r.

Redni letni zbor članov

Na podlagi 16. člena statuta Kluba posavskih študentov in 6. sklepa rednega seje UO KPŠ    18.2.2012 sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo v soboto, ob 16:00 v prostorih MC Krško.

Predlagan dnevni red:

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Predstavitev finančnega poročila 2011
 3. Predstavitev vsebinskega poročila 2011
 4. Predstavitev finančnega načrta 2012
 5. Predstavitev vsebinskega načrta 2012
 6. Predstavitev poročila Zavoda Regio
 7. Razglasitev častnih članov
 8. Razno

Po seji ste vsi vabljeni k druženju v prostorih MCja, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Vabljeni vsi člani kluba, kakor tudi vsi simpatizerji, ki ste s konstruktivno debato pripravljeni sodelovati pri kvalitetnejšemu delovanju in življenju mladih v Krškem!