Novo vodstvo Kluba posavskih študentov

Člani Kluba posavskih študentov so v soboto imeli prav posebni razlog za veselje – dobili so novo vodstvo!

Uvodni del izrednega občnega zbora je bil namenjen predvsem pregledu preteklega mandata, sledile pa so volitve v organe Kluba posavskih študentov in volitve svetnika Svetov ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS. Novo vodstvo KPŠ sestavljajo:

Neža Jurečič – predsednica
Ana Krošelj – podpredsednica
Urša Jurečič – sekretarka za finance
Tina Živič – organizacijska sekretarka
Tim Šušterič – vodja DSP
Jan Strajnar – član UO
Sabina Rožac – članica UO

Predstavnica Kluba posavskih študentov v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS je postala Jerneja Strgar.

Izvoljena sta bila tudi nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Nina Župevc, Luka Barbič in Grega Martin Glas ter časno razsodišče v sestavi Tanja Fabjan, Jerneja Strgar in Luka Lipoglavšek.

Neža Jurečič, novo izvoljena predsednica KPŠ, je v nov mandat vstopila z upanjem, da klub ostane dejaven na vseh dosedanjih področjih, prav tako pa si želi, da bi se še bolj stkale vezi z dijaki v Posavju. Zaveda se pomembnosti delovanja kluba na lokalni ravni, povezovanja študentov in dijakov z namenom njihovega dobrega počutja, vključevanja in aktivnosti v lokalnem okolju. Hvaležna je za priložnost vodenja kluba, predvsem pa si tega ne bi predstavljala brez posredovanja vodstvenih izkušenj njene predhodnice ter pomoči ostalih članov in aktivistov KPŠ.

Dosedanja predsednica KPŠ Tina Šoln je vodenje Kluba opravljala odlično. Poleg nadaljevanja poslanstva predhodnikov je dodobra izpopolnila vso dokumentacijo, prav tako je v času njenega mandata pod vodstvom Mojce Kranjec izšel zbornik Kluba posavskih študentov od njegovega začetka pa vse do danes. V njem so povzeti in zapisani vsi glavni in odločilni mejniki Kluba, zbornik pa je izšel ravno na njegovo 65. obletnico delovanja. Tina še dodaja in želi, da naj se člani še naprej zavzemajo za dobrobit študentov in dijakov v Krškem, Kostanjevici na Krki in Posavju na sploh, krepijo odnose z ostalimi klubi v Sloveniji, dosledno nadaljujejo z urejanjem dokumentacije, spletnih portalov in posledično doseganjem najboljših rezultatov na področju kakovosti delovanja klubov. 

Novembrska sobota je tako zopet postala mejnik med starim in novim. Člani KPŠ z lepimi spomini gledajo pretekle skupne dogodivščine, a že nestrpno pričakujejo in načrtujejo novo obdobje. Saj veste, veseli december je že za ovinkom!

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 11. 10. 2019 in sejo volilne komisije v sestavi Tina Šoln, Lucijan Troha in Mojca Kranjec z dne 2. 11. 2019 objavljamo seznam kandidatov:

svetnica v Svetu ŠOLS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za šport
svetnica v Svetu Zveze ŠKIS: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika Fakultete za špor

UPRAVNI ODBOR:

 • predsednica: Neža Jurečič, študentka 1. letnika, GEOSS
 • podpredsednica: Ana Krošelj, študentka 1. letnika podiplomskega študija Fakultete za farmacijo
 • finančna sekretarka: Urša Jurečič, študentka 1. letnika NTF
 • organizacijska sekretarka: Tina Živič, študentka 2. letnika Biotehniške fakultete
 • vodja Dijaške skupnosti Posavja: Tim Šušterič, dijak 2. letnika ŠC Krško-Sevnica
 • član: Jan Strajnar, študent 3. letnika Pravne fakultete
 • članica: Sabina Rožac, študentka 2. letnika Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

NADZORNI ODBOR:

 • članica: Nina Župevc, študentka 2. letnika podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti
 • član: Luka Barbič, študent 1. letnika podiplomskega študija na Fakulteti za energetiko
 • član: Grega Martin Glas, študent 1. letnika podiplomskega študija na Zdravstveni fakulteti

ČASTNO RAZSODIŠČE:

 • članica: Tanja Fabijan, absolventka podiplomskega študija na EF
 • članica: Jerneja Strgar, študentka 3. letnika na Fakulteti za šport
 • član: Luka Lipoglavšek, študent 3. letnika Fakultete za gradbeništvo

Volitve bojo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 9. 11. 2019, s pričetkom ob 18.00 v seminarski sobi 1 Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško).

Tina Šoln
predsednica UO

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s 6. sklepom 8. redne seje UO KPŠ z dne 11. 10. 2019  in Statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 9. 11. 2019, v seminarski sobi Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 18.00.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo mandata 2017-2019
 5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS
 6. Volitve organov Kluba posavskih študentov
 7. Pobude in predlogi
 8. Razno

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov (status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

PRILOGE:
SKLIC IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA

Tina Šoln
predsednica UO KPŠ

Sklic volitev svetnika v Svetu ŠOLS, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in organov Kluba posavskih študentov

Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter s 2. in 3. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 4. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 in navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR (7 ČLANOV):

 • predsednik/-ica
 • podpredsednik/-ica
 • sekretar/-ka za finance
 • organizacijski sekretar/-ka
 • vodja dijaške sekcije
 • 2 člana/-ici

NADZORNI ODBOR (3 ČLANI)

ČASTNO RAZSODIŠČE (3 ČLANI)

Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 9. 11. 2019 ob 18. uri  v prostorih Mladinskega centra Krško na občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 26. 10. 2019 s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “NE ODPIRAJ – Za volilno komisijo.”
Kot pravočasno prispele kandidature se štejejo kandidature, katerih datum odpošiljanja je razviden na ovojnici in ni kasnejši od zgoraj navedenega datuma.

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub, če je članstvo že podaljšano pa kopijo veljavne članske izkaznice).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. Če se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Za dodatne informacije smo na voljo na tina.soln@kps-on.net in 040 801 953.

Priponke:
SKLIC VOLITEV SVETNIKOV IN ORGANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV

Tina Šoln
predsednica UO KPŠ

Sklic rednega letnega občnega zbora

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 18. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2019 z dne 10. 3. 2019 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v četrtek, 21. 3. 2019, v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 16. uri.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Predstavitev letnega poročila 2018
 5. Predstavitev letnega načrta 2019
 6. Odpis inventarja
 7. Predlogi in pobude
 8. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravi glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča, mogoča pa bo na uradnih urah pred občnim zborom.

Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tina Šoln
predsednica UO

Objava prispelih kandidatur

V skladu z razpisanim kandidacijskim postopkom z dne 3. 10. 2018 ter sejo volilne komisije v sestavi Nina Župevc (predsednica), Luka Barbič in Žiga Fabijan, z dne 20. 10. 2018 objavljamo seznam kandidatov:

KANDIDATKA ZA PODPREDSEDNICO KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV:

Mojca Kranjec, študentka Filozofske fakultete, 3. letnik

KANDIDATKA ZA ORGANIZACIJSKO SEKRETARKO KLUBA POSAVKIH ŠTUDENTOV:

Neža Jurečič, študentka NTF, 3. letnik

KANDIDAT ZA ČLANA ČASTNEGA RAZSODIŠČA KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV:

Lucijan Troha, študent FGG, 1. letnik

 

KANDIDATKA ZA SVETNICO V SVETU ŠOLS:

Neža Jurečič, študentka NTF, 3. letnik

KANDIDATKA ZA SVETNICO V SVETU ZVEZE ŠKIS:

Neža Jurečič, študentka NTF, 3. letnik

Volitve bodo potekale na izrednem občnem zboru v soboto, 27. 10. 2018, s pričetkom ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Krško.

Tina Šoln
predsednica UO

 

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 4. sklepom 2. korespondenčne seje UO KPŠ v letu 2018 z dne 3. 10. 2018 sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 27. 10. 2018 v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 18. uri.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Pravilnik o finančnem poslovanju Kluba posavskih študentov
 5. Navodila za izvajanje posredovanja informacij javnega značaja
 6. Volitve svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 7. Izredne volitve v organe Kluba posavskih študentov
 8. Imenovanje častnih članov
 9. Pobude in predlogi
 10. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravi glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča.

Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tina Šoln
predsednica UO

Razpis kandidacijskih postopkov za svetnika v Svetu ŠOLS, svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in organe Kluba posavskih študentov

Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter 1. in 2. sklepom 2. korespondenčne seje UO KPŠ v letu 2018 z dne 3. 10. 2018 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2018/2019 veljaven status študenta.

V skladu s Statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 3. sklepom 2. korespondenčne seje UO KPŠ v letu 2018 z dne 3. 10 2018 in navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR:

 • podpredsednik (1 mesto)
 • organizacijski sekretar (1 mesto)

ČASTNO RAZSODIŠČE (1 mesto)

Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2018/2019 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 27. 10. 2018 ob 18.00 v prostorih Mladinskega centra Krško (seminarska soba 2) na izrednem občnem zboru članov.

Kandidacijski postopek je odprt 15 dni. Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 18. oktobra 2018 s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom »Za volilno komisijo – ne odpiraj!«

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan kandidaturni obrazec in potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. Če se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor.

Tina Šoln
predsednica UO

Vabilo na redni letni občni zbor članov Kluba posavskih študentov

Redni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 7. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2018 z dne 24. 2. 2018 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v petek, 16. 3. 2018, v prostorih Mladinskega centra Krško. Občni zbor se bo pričel ob 19. uri.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Predstavitev letnega poročila 2017
 5. Predstavitev letnega načrta 2018
 6. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 7. Predlogi in pobude
 8. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravi glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško). Včlanitev na občnem zboru ne bo mogoča, mogoča pa bo na uradnih urah pred občnim zborom.

Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tina Šoln
predsednica UO

Izredni občni zbor Kluba posavskih študentov

Skladno s sklepom št. 6 seje UO KPŠ z dne 23. 9. 2017, sklepom št. 3 seje UO KPŠ z dne 3. 11. 2017 in statutom Kluba posavskih študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal 11. 11. 2017, v dvorani Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob 17.30.

Predlagan dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Dnevni red
 4. Izvolitve svetnikov
 5. Izvolitve organov
 6. Pobude in predlogi

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani (status študenta). Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Lucijan Troha
predsednik UO