Dragi KPŠ-jevci in KPŠ-jevke,

zaradi trenutne situacije s koronavirusom, bomo občni zbora Kluba posavskih študentov, ki je bil sklican 3. 4. 2020, opravili korespondenčno. V nadaljevanju najdete predlagan dnevni red, katerega smo zaradi lažjega glasovanja strnili v manjše število točk. V prilogah se nahajajo pravilnik o nabavi (priloga 1), spremenjen statut (priloga 2) s podrobnejšimi spremembami členov (priloga 3) ter letno vsebinsko poročilo za leto 2019 (priloga 4).

Predlagan dnevni red

  • 1. Izvolitev delovnega predsedstva
  • 2. Potrditev dnevnega reda

  • 3. Potrditev pravilnika o nabavi

  • 4. Sprememba statuta

  • 5. Potrditev letnega vsebinskega poročila 2019

Točke korespondenčnega občnega zbora

Po statutu Kluba posavskih študentov moramo na občnem zboru imenovati delovno predsedstvo. Glede na to, da opravljamo korespondenčni občni zbor, vam bodo predlagani člani delovnega predsedstva na voljo po e-pošti, do konca glasovanja.

Ana Krošelj (predsednica): ana.kroselj@kps-on.net
Eva Molek (članica): eva.molek@kps-on.net
Jan Strajnar (zapisnikar): jan.strajnar@kps-on.net

AD1: Predlog sklepa:

Občni zbor Kluba posavskih študentov v delovno predsedstvo občenga zbora imenuje Ano Krošelj (predsednica), Evo Molek (članica) in Jana Strajnarja (zapisnikar). Kot overovatelja zapisnika potrjuje Tino Živič in Uršo Jurečič.

Udeležence pozivamo k potrditvi dnevnega reda korespondenčnega občnega zbora.

AD2: Predlog sklepa:

Občni zbor Kluba posavskih študentov potrjuje predlagan dnevni red.

Pravilnik o nabavi določa ravnanje kluba skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Če klub opravi naročilo blaga ali storitev, katere vrednost presega (brez DDV) 20.000€, oz. opravi naročilo gradnje katerega vrednost presega (brez DDV) 40.000€, mora to storiti v obliki javnega naročila. To pomeni da se mora za izvedbo omenjenih naročil pobrati ponudbe izvajalcev oz. ponudnikov in imenovati komisijo, ki odloči katerega izvajalca oz. ponudnika klub izbere. Kar se tiče naročil blaga, storitev ali gradbenih del katerih cena ne presega mejnih vrednosti, je potrebno za le-te zbirati račune v evidenčni tabeli, ki se objavlja na spletno stran ali pa na portal e-naročanje, enkrat letno.

AD3: Predlog sklepa:

Občni zbor Kluba posavskih študentov potrjuje pravilnik o nabavi, ki je naveden kot priloga 1 na povezavi.

Sprememba statuta zaobjema spremembo besedila dveh členov statuta, natančneje vsebini 36. in 58. člena statuta. Ta dva člena sta spremenjena v delu, v katerem se navezujeta na predsednika Dijaške skupnosti Posavja kot člana upravnega odbora kluba. Dijak namreč skladno s trenutno veljavno Študentsko ustavo (ŠU-4) ne more biti član izvršilnega organa študentskega kluba. V ta namen se torej mesto člana upravnega odbora odstopi mentorju Dijaške skupnosti Posavja, ki je študent. Predsednik Dijaške skupnosti Posavja pa še naprej ostaja funkcija, ki jo opravlja dijak. Podrobnejša sprememba členov se nahaja v priponki (priloga 3), tako kot celoten statut z že spremenjenima členoma.

AD4: Predlog sklepa:

Občni zbor Kluba posavskih študentov potrjuje spremembo statuta, ki je naveden kot priloga 2 na povezavi.

V poročilu je povzeto delovanje kluba v letu 2019. V primeru, da ga občni zbor potrdi, bo posredovano na Agencijo republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

AD5: Predlog sklepa:

Občni zbor Kluba posavskih študentov potrjuje letno vsebinko poročilo za leto 2019, ki je naveden kot priloga 4 na povezavi.

Postopek glasovanja

Glasujejo lahko vsi redni člani Kluba posavskih študentov s poslanim sporočilom na naš e-naslov info@kps-on.net.

Odgovore sprejemamo od 3. 4. 2020 do 5. 4. 2020, do 23.59. Preden glasuješ si oglej priloge in upoštevaj dnevni red korespondenčnega občnega zbora. V odgovor vključiš zgolj eno stališče (npr. ADX: ZA, če se s točko strinjaš oz. ADX: PROTI v primeru nestrinjanja). Odgovor pošlji iz e-naslova, ki si ga navedel ob včlanitvi. Na desni imaš prikazano vsebino, ki mora biti obvezno vključena v sporočilo.

ZA: info@kps-on.net

ZADEVA: [Izredni občni zbor KPŠ] Ime in priimek

VSEBINA:

AD1: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD2: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD3: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD4: ZA/PROTI/VZDRŽAN
AD5: ZA/PROTI/VZDRŽAN

Priloge

Zaključek občnega zbora

Korespondenčni izredni občni zbor Kluba posavskih študentov je bil uspešno izpeljan. Glasovanje je potekalo od 3. 4.  do 5. 4. 2020, do 23.59. Delovno predsedstvo ni prejelo nobenega vprašanja. Smo pa prejeli zadostno število glasov, kar pomeni, da je vseh 5 sklepov sprejetih.