V skladu z volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in z 3. sklepom redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 4.10.2014 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občine Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2014/15 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika bodo 31.10.2014 ob 18. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 17.10. s priporočeno pošto na naslov:

Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “Kandidatura za svetnika.”

Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu
študenta v tekočem študijskem letu (v kolikor še ni bilo dostavljeno na klub), podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali
njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Interesenti za kandidaturo se lahko za več informacij o delu svetnika obrnejo na trenutnega svetnika Tadeja Drakuliča, po elektronski pošti tadej.drakulic@kps-on.net ali po telefonski številki 051 424 702.

Kandidati bojo na spletni strani objavljeni 21. oktobra.

Simon Šoln,
predsednik UO KPŠ, l.r.