Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 3. sklepom 2. redne seje UO KPŠ v letu 2022 z dne 25. 2. 2022 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 2. 4. 2022 v sejni sobi v MC Krško ( CKŽ 105, 8270 Krško)

Občni zbor se bo pričel ob 19. uri.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Predstavitev letnega poročila 2021
  5. Predstavitev letnega načrta 2022
  6. Predlogi in pobude
  7. Razno

Na občnem zboru bodo imeli pravico glasovanja le redni člani (status študenta in stalno prebivališče na območju UE Krško).  Vabljeni tudi izredni člani, redni člani brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.