Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov in 3. sklepom 2. redne seje UO KPŠ
v letu 2024 z dne 9. 2. 2024 sklicujem redni občni zbor članov, ki bo potekal v
soboto, 16. 3. 2024 v sejni sobi v MC Krško ( CKŽ 105, 8270 Krško)
Občni zbor se bo pričel ob 18. uri.
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev letnega poročila 2023
5. Predstavitev letnega načrta 2023
6. Sprejetne pravilnika o varovanju osebnih podatkov
7. Predlogi in pobude
8. Razno
Na občnem zboru bodo imeli pravico glasovanja le redni člani (status študenta in
stalno prebivališče na območju UE Krško).  Vabljeni tudi izredni člani, redni člani
brez glasovalna pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Tim Breznikar
Predsednik UO KPŠ