V skladu s 26. členom statuta KPŠ in sklepom UO KPŠ s seje dne 28.2.2015 sklicujem

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV,

ki bo potekal dne 28.3.2015 ob 17. uri, v seminarski sobi 2 v Mladinskem centru Krško.

Predlagan dnevni red:

  1. Odprtje zbora članov in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Pregled delovanja v letu 2014
  5. Predstavitev letnega načrta 2015
  6. Volitve v organe KPŠ
  7. Predlogi in pobude
  8. Razno

Vabljeni člani Kluba posavskih študentov in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba posavskih študentov, vsi ostali imajo pravico posvetovalnega glasu. Redni član Kluba posavskih študentov je tisti, ki ima naslov stalnega prebivališča znotraj upravne enote Krško ter je pred skupščino dostavil veljavno potrdilo o vpisu. Včlanitev na sami skupščini ne bo mogoča, mogoča pa je v času uradnih ur pred skupščino.

Vabljeni!

Simon Šoln,
predsednik UO, l.r.