Skladno z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS, Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS ter s 2. in 3. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 razpisujem kandidacijski postopek za volitve svetnika Kluba posavskih študentov v Svet ŠOLS in za svetnika Kluba posavskih študentov v Svet Zveze ŠKIS. Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 4. sklepom 8. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 11. 10. 2019 in navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR (7 ČLANOV):

  • predsednik/-ica
  • podpredsednik/-ica
  • sekretar/-ka za finance
  • organizacijski sekretar/-ka
  • vodja dijaške sekcije
  • 2 člana/-ici

NADZORNI ODBOR (3 ČLANI)

ČASTNO RAZSODIŠČE (3 ČLANI)

Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2019/2020 veljaven status študenta.

Volitve za svetnika in organe bodo 9. 11. 2019 ob 18. uri  v prostorih Mladinskega centra Krško na občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 26. 10. 2019 s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “NE ODPIRAJ – Za volilno komisijo.”
Kot pravočasno prispele kandidature se štejejo kandidature, katerih datum odpošiljanja je razviden na ovojnici in ni kasnejši od zgoraj navedenega datuma.

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub, če je članstvo že podaljšano pa kopijo veljavne članske izkaznice).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. Če se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Za dodatne informacije smo na voljo na tina.soln@kps-on.net in 040 801 953.

Priponke:
SKLIC VOLITEV SVETNIKOV IN ORGANOV KLUBA POSAVSKIH ŠTUDENTOV

Tina Šoln
predsednica UO KPŠ

0