Skladno s Statutom Kluba posavskih študentov, Zakonom o skupnosti študentov, Študentsko ustavo, 2. sklepom 4. redne seje upravnega odbora Kluba posavskih študentov z dne 14. 5. 2021 in navodili upravnega odbora sklicujem kandidacijski postopek za organe:

UPRAVNI ODBOR (7 ČLANOV):

  • predsednik/-ica
  • podpredsednik/-ica
  • sekretar/-ka za finance
  • organizacijski sekretar/-ka
  • mentor dijaške sekcije
  • 2 člana/-ici

NADZORNI ODBOR (3 ČLANI)

ČASTNO RAZSODIŠČE (3 ČLANI)

Kandidirajo lahko vsi študentje, ki so člani Kluba posavskih študentov s stalnim prebivališčem na območju upravne enote Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) in imajo za študijsko leto 2020/2021 veljaven status študenta.

Volitve v organe bodo 12. 6. 2021 ob 18. uri  v prostorih Mladinskega centra Krško na izrednem občnem zboru Kluba posavskih študentov.

Kandidature morajo kandidati poslati do vključno 29. 5. 2021 s priporočeno pošto na naslov:
Klub posavskih študentov
Cesta krških žrtev 105
8270 Krško
s pripisom “NE ODPIRAJ – Za volilno komisijo.”
Kot pravočasno prispele kandidature se štejejo kandidature, katerih datum odpošiljanja je razviden na ovojnici in ni kasnejši od zgoraj navedenega datuma.

Kandidatura mora vsebovati: popolno izpolnjen in podpisan obrazec, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu (če še ni bilo dostavljeno na klub, če je članstvo že podaljšano pa kopijo potrdila o članstvu).

Za organe Kluba posavskih študentov sicer kandidacijski postopek ni predviden, vendar ga zaradi lažje izvedbe volitev vseeno sklicujemo. Če se bodo na dan volitev pojavili kandidati, ki niso oddali kandidature, bo o njihovi možnosti kandidiranja odločal občni zbor. Včlanitev v klub na dan volitev ne bo možna.

Za dodatne informacije smo na voljo na neza.jurecic@kps-on.net in 040 801 953.

Neža Jurečič
predsednica KPŠ