1. Sprememba stanja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP 2-D),
ki ga je Državni zbor sprejel 18. julija 2012 prenavlja sistem sofinanciranja prevoza dijakov
in študentov. Bistvena sprememba je ukinitev dodatka za prevoz pri Zoisovi štipendiji in
ukinitev možnost subvencioniranega prevoza po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS) ter preusmeritev teh sredstev v splošno subvencijo za prevoz za vse dijake in študente.

Subvencija je tako namenjena upravičencem, ki bodo prevoz dejansko uporabljali, namesto da se dodatek pri štipendiji izplača ne glede na to, ali štipendist dodatek dejansko uporabi za plačilo karte za prevoz. To bo pripomoglo tudi k bolj racionalni in namenski porabi sredstev.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je pristojno za promet, želi s to spremenjeno obliko subvencioniranja prevoza povečati uporabo javnega potniškega prometa in s tem vzpostaviti pozitivni učinek na okolje in hkrati olajšati dostopnost do izobraževanja. Nov sistem prinaša subvencijo države za tiste dijake in študente, ki imajo stalno bivališče od naslova izobraževanja oddaljeno več kot 5 km. V ta sistem torej niso vključeni tisti, ki imajo stalno bivališče 5 kilometrov ali manj oddaljeno od fakultete. Za te študente še vedno skrbi Mestna občina.

2. Cena in krog upravičencev

Osnovni namen nove ureditve je, da se zaradi zagotavljanja enakih možnosti in dostopnosti do izobraževanja vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje znotraj razreda oddaljenosti, omogoči nakup mesečne vozovnice javnega medkrajevnega linijskega avtobusnega in železniškega prevoza po enotni ceni. Do subvencije bodo upravičeni študenti, ki niso zaposleni. Za prvi razred oddaljenosti, razdalja prevoza upravičenca do vključno 60 km, znaša cena, ki jo plača upravičenec 20 €, za drugi razred oddaljenosti, med 60 in do vključno 90 km znaša cena, ki jo plača upravičenec 30 €, za tretji razred oddaljenosti, za razdaljo prevoza upravičenca več kot 90 km, pa plača upravičenec 50 €.

Do nakupa vozovnice po 15 €, za največ 10 voženj na mesec, imajo pravico upravičenci, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja, stalno prebivališče pa imajo zunaj
kraja izobraževanja in ne prejemajo subvencije za mesečno vozovnico iz prejšnjega
odstavka. Za veliko večino študentov bo cena mesečne vozovnice bistveno nižja kot do sedaj. Na podlagi posebnih pogodb o skupnem urejanju subvencioniranja mesečnih vozovnic dijakov in študentov v mestnem potniškem prometu, bo omogočena tudi vključitev tega načina prevoza v skupni sistem, ki bo za upravičence bolj ugoden in že vzpostavlja prvi korak do enotne vozovnice.

Vse vozovnice v svoji ceni vključujejo tudi mesečne vozovnice mestnega potniškega
prometa v Ljubljani in v Mariboru.

za 1. razred oddaljenosti (60 km) – 20 EUR
za 2. razred oddaljenosti (90 km) – 30 EUR
za 3. razred oddaljenosti (nad 90 km) – 50 EUR
Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj – 15 EUR

3. Obdobje koriščenja subvencije

Študenti lahko koristijo katero od obeh subvencij od 1. 9. do 31. 7. tekočega študijskega
leta. V obdobju od 1.9.-30.9. tekočega šolskega leta pa imajo študenti (tudi tisti, ki sicer
subvencijo prejemajo za dnevne prevoze med krajem bivanja in krajem izobraževanja)
pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj. To pomeni, da študenti ne bodo imeli subvencije le v mesecu avgustu. Subvencionirana mesečna vozovnica velja za mesec, za katerega je izdana in velja še do konca prvega delovnega dne v naslednjem mesecu.

4. Način koriščenja

Upravičenci, ki bi lahko koristili avtobusni ali železniški prevoz na isti relaciji bodo do
uvedbe elektroniziranega sistema lahko v posameznem mesecu koristili le en način prevoza
– ali avtobusni ali železniški. Po uvedbi elektronizacije bo lahko upravičenec koristil obe
vrsti prevoza hkrati. Tisti upravičenci pa, ki lahko od kraja stalnega prebivališča do kraja
izobraževanja pridejo le s kombinacijo obeh vrst prevozov – del poti vlak del poti avtobus –
bodo na ta način lahko koristili obe vrsti prevoza že od uveljavitve naprej.

Vlogo za pridobitev subvencije lahko dobite pri svojem prevozniku – v Ljubljani se študentje tako obrnete na LPP, kjer vam bodo dali obrazec, ki ga bo potrdila vaša fakulteta.