Skladno s 2. sklepom 4. redne seje UO KPŠ z dne 14. 5. 2021 in Statutom Kluba posavskih
študentov sklicujem izredni občni zbor članov, ki bo potekal v soboto, 12. 6. 2021, v
seminarski sobi Mladinskega centra Krško (CKŽ 105, 8270 Krško). Občni zbor se bo pričel ob
18.00.

Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev delovnega predsedstva
4. Imenovanje volilne komisije za izvedbo volitev
5. Poročilo mandata 2019-2021
6. Volitve organov Kluba posavskih študentov
7. Pobude in predlogi
8. Razno

Na občnem zboru bodo pravico glasovanja imeli le redni člani Kluba posavskih študentov
(status študenta, stalno prebivališče na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki).
Včlanitev na skupščini ne bo mogoča. Vabljeni tudi vsi izredni člani, redni člani brez
glasovalne pravice (dijaki), častni člani in zainteresirana javnost.

Neža Jurečič
predsednica UO KPŠ